Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______ the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______ the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news.

Bạn đang xem: Choose the best answer._______ the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news. |

Xem lời giải

Trả lời:

But: Nhưng                                 

Although: Mặc dù        

When: Khi                    

Because: Bởi vì

Ta thấy hai vế câu có nghĩa đối lập nhau =>dùng “although”

=>   Although the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news.

Tạm dịch: Mặc dù người đọc tin tức trên BBC One đọc rất nhanh. Anh tôi có thể nghe thấy mọi thứ trong tin tức.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!