Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______ the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______ the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news.

Bạn đang xem: Choose the best answer._______ the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news. |

Xem lời giải

Trả lời:

But: Nhưng                                 

Although: Mặc dù        

When: Khi                    

Because: Bởi vì

Ta thấy hai vế câu có nghĩa đối lập nhau =>dùng “although”

=>   Although the newsreader on BBC One reads very fast. My brother can hear everthing in the news.

Tạm dịch: Mặc dù người đọc tin tức trên BBC One đọc rất nhanh. Anh tôi có thể nghe thấy mọi thứ trong tin tức.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!