Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______ she is lazy, she passed the exam last week.A. Because |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______ she is lazy, she passed the exam last week.A. Because

Bạn đang xem: Choose the best answer._______ she is lazy, she passed the exam last week.A. Because |

Xem lời giải

Trả lời:

Because: Bởi vì   

Although: Mặc dù             

So: Vì vậy 

When: Khi

Ta thấy hai vế câu có nghĩa đối lập nhau =>dùng “although”

=>  Although  she is lazy, she passed the exam last week.  

Tạm dịch: Mặc dù lười biếng, cô ấy đã vượt qua kỳ thi tuần trước.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!