Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______ she is lazy, she passed the exam last week.A. Because |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______ she is lazy, she passed the exam last week.A. Because

Bạn đang xem: Choose the best answer._______ she is lazy, she passed the exam last week.A. Because |

Xem lời giải

Trả lời:

Because: Bởi vì   

Although: Mặc dù             

So: Vì vậy 

When: Khi

Ta thấy hai vế câu có nghĩa đối lập nhau =>dùng “although”

=>  Although  she is lazy, she passed the exam last week.  

Tạm dịch: Mặc dù lười biếng, cô ấy đã vượt qua kỳ thi tuần trước.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!