Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.______ pen is this? Can I borrow it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

______ pen is this? Can I borrow it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.______ pen is this? Can I borrow it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Whose: Của ai                              

Whom: Ai                  

Who: Ai                    

Which: Cái nào

=> Whose pen is this? Can I borrow it? 

Tạm dịch: Cái bút này của ai Tôi có thể mượn nó không?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!