Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.______ pen is this? Can I borrow it? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

______ pen is this? Can I borrow it?

Bạn đang xem: Choose the best answer.______ pen is this? Can I borrow it? |

Xem lời giải

Trả lời:

Whose: Của ai                              

Whom: Ai                  

Who: Ai                    

Which: Cái nào

=> Whose pen is this? Can I borrow it? 

Tạm dịch: Cái bút này của ai Tôi có thể mượn nó không?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!