Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- ______ does your grandfather go jogging?- In the afternoon. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  ______ does your grandfather go jogging?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- ______ does your grandfather go jogging?- In the afternoon. |

 In the afternoon.

Xem lời giải

Trả lời:

When: Khi nào                    

What time: Thời gian nào, mấy giờ               

How often: Bao lâu              

How: Như thế nào

=>  When does your grandfather go jogging? – In the afternoon.

Tạm dịch:

– Khi nào ông của bạn đi chạy bộ?- Vào buổi chiều.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!