Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.______ did you spend time in Hanoi? — One week. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

______ did you spend time in Hanoi? — One week.

Bạn đang xem: Choose the best answer.______ did you spend time in Hanoi? — One week. |

Xem lời giải

Trả lời:

How many+danh từ đếm được số nhiều: Bao nhiêu           

How much+danh từ không đếm được: Bao nhiêu               

How long: bao lâu (thời gian thực hiện hành động)           

How often: Bao lâu (hỏi về tần suất của hành động)

=>  How long did you spend time in Hanoi? — One week.

Tạm dịch: Bạn đã dành thời gian ở Hà Nội bao lâu? – Một tuần.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!