Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, tan C= 3/4 và đường cao AH=12cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, tan C=

34

và đường cao AH=12cm

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, tan C= 3/4 và đường cao AH=12cm |

  1. Tính BH
  2. Tính CH
  3. Tính AB
  4. Tính AC
Xem lời giải

Trả lời:

  1. tanC=cotB=BHAHBH=AH.tanC=9cm
  2. tanC=AHCHCH=AHtanC=16cm
  3. AB2=BC.BH=(9+16).9=144AB=12cm
  4. AC2=BC.CH=(9+16).16=400AC=20cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!