Câu hỏi Tự Luận

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ điểm D sao cho DA = a, DC = 2a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài DM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ điểm D sao cho DA = a, DC = 2a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài DM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ điểm D sao cho DA = a, DC = 2a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài DM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!