Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho bốn chất sau: H2, AgNO3/NH3, Cu(OH)2, H2O/H+. Với điều kiện từng phản ứng đầy đủ, glucozơ phản ứng được với |

Câu hỏi:

Cho bốn chất sau: H2, AgNO3/NH3, Cu(OH)2, H2O/H+. Với điều kiện từng phản ứng đầy đủ, glucozơ phản ứng được với

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Với điều kiện từng phản ứng đầy đủ, glucozơ phản ứng được với 3 chất

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2OCH2OH(CHOH)4COONH4+ 2Ag + 2NH4NO3

2C6H12O6+ Cu(OH)2→ (C6H11O6)2Cu + 2H2O

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!